5 دیدگاه اشتباه رایج در آموزش و مشاوره

پنج سوال خودآزمایی

1. معروفیت یا …
پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسیده‌ام که شما حتی اگر معروف نباشید می‌توانید فروش بسیار بالایی در محصولات آموزشی داشته باشید.
به جای معروفیت به عامل 1 دارید تا بتوانید فروش بسیار بالایی داشته باشید.

فکر می‌کنید عامل 1 چه چیزی است؟

2. سال‌های فعالیت یا …
سال‌های فعالیت در موفقیت شما خیلی مهم نیست.

به جای سال‌های فعالیت عامل 2 بسیار مهم است.

فکر می‌کنید عامل 2 چه چیزی است؟

3. تبلیغات و رسانه یا …
خیلی ها فکر می‌کنند برای فروش بالا باید تبلیغات گران و زیاد داشته باشند.

به جای تبلیغات و برندسازی شما به عامل 3 نیاز دارید.

فکر می‌کنید عامل 3 چه چیزی است؟

4. قیمت کمتر یا …
در کار آموزش و محصولات آموزشی، قیمت کمتر فروش را افزایش نمی‌دهد. حتی گاهی فروش را از بین می‌برد.

به جای قیمت‌های کمتر باید عامل 4 بهتری داشته باشید.

فکر می‌کنید عامل 4 چه چیزی است؟

5. تخصص بالا یا …
در کار آموزش و محصولات آموزشی، لزومی ندارد متخصص‌ترین فرد دنیا باشید.

البته هرچه تخصص بالاتری داشته باشید بهتر است.
اگر تخصص بالایی ندارید باید عامل 5 را درست انتخاب کنید.

فکر می‌کنید عامل 5 چه چیزی است؟

 

مطالب این فیلم از «دوره کارخانه تولید اطلاعات» گرفته شده است.