نظر برخی از شرکت‌کنندگان دوره کارخانه تولید اطلاعات سال 1395 و قبل‌تر