نظر برخی از شرکت‌کنندگان دوره کارخانه تولید اطلاعات سال 1401