0%

چه تعداد کارمند دارید؟

میانگین سود ماهانه شما چقدر است؟

آیا به جز اهداف مالی، اهداف دیگری برای آینده کارتان دارید؟

حضور شما در محل کار چقدر الزامی است؟

کل تیم‌تان در روز از شما چند سوال می‌پرسد؟

فرض کنید می‌خواهید به سفر بروید. کارمندانتان تا چند روز، کارهایی برای انجام دادن دارند؟

کسب‌وکار شما قوانین مشخص مکتوبی برای کارکنان دارد؟

اگر کارمندانتان به فایلی از مجموعه نیاز داشته باشند، آیا به راحتی می‌توانند آن را پیدا کنند؟

فایل‌هایی مانند لوگو شرکت، فایل‌های گرافیکی، اطلاعات تماس تامین کنندگان

آیا همکارانتان کارهایی دارند که بدون یادآوری یا تذکر شما شاید اشتباه پیش برود؟

چقدر از کارهای روزانه شما، فوری و لحظه آخری هستند؟

فعالیت کارمندان کلیدی را چند وقت یکبار بررسی می‌کنید؟

تعداد اشتباهات افراد تیم‌تان چقدر است؟

آیا به سیستم سازی نیاز دارید؟
سیستم سازی برایتان ضروری است!

سیستم ساز حرفه‌ای هستید!

سیستم سازی برایتان زود است!

بهتر است سیستم سازی را شروع کنید!