نسخه صوتی:مدیریت واگذاری کارها-برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان

شماره شناسنامه اثر: 050496-20476-8
مخاطب: مدیران، کارآفرینان
نوع محصول:   CD
ملزومات استفاده: پیشنیاز ندارد

 

نسخه صوتی:مدیریت واگذاری کارها-برایان تریسی

۱۴,۹۰۰ تومان