فیلم کارگاه: بازاریابی عصبی در وب

شماره شناسنامه اثر: 050524-20476-8
مخاطب:
پیشنیاز ندارد
نوع محصول:   DVD
ملزومات استفاده: مدیران وب سایت، دارندگان وب سایت و مدیران بازاریابی 

دانلود
close-link

دانلود
close-link