نسخه صوتی: فروشنده ثروتمند

شماره شناسنامه اثر: 050512-20476-8
مخاطب:
فروشندگان، بازاریاب‌ها و ویزیتورها و همچنین مدیران فروش
نوع محصول:   CD
ملزومات استفاده: دستگاه پخش MP3 یا کامپیوتر