بهبود شخصی

۱۵ قانون ارزشمند رشد

۱۵ قانون ارزشمند رشد
جان‌.سی مکسول بیش از ۲۱ میلیون جلد کتاب در سراسر دنیا فروخته است، زیرا پندهایی عملی ارائه می‌کند که الهام‌بخش، انگیزاننده و آموزنده هستند. او در کتاب جدیدش به ارائه ۱۵ قا...
ادامه مطلب

نقاط قوت خود را دریابید

نقاط قوت خود را دریابید
بیشتر افراد نمی‌دانند که چه توانایی‌هایی دارند. وقتی از افراد دربار‌ه‌ی نقاط قوت‌شان سئوال می‌کنید، به شما خیره می‌شوند یا در جواب، از دانش و مهارت‌های خود حرف می‌زنند که...
ادامه مطلب

اخلاق در تجارت

اخلاق در تجارت
وقتی اخلاقیات در زندگی در کانون توجه قرار گیرد، همه‌ی جنبه‌های زندگی با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه می‌شود. معمای دشوار اخلاقی تصمیمات غیر اخلاقی در یکی از سه مورد زیر یافت م...
ادامه مطلب