مدیریت

روش ۴ بخشی در مدیریت

روش ۴ بخشی در مدیریت
قانونی می‌گوید اگر به افراد آموزش دقیقی برای انجام درست کار نداده‌‌اید،‌ انتظار عملکرد خوب نداشته باشید. پُل هِرسی با ارائه روش چهاربخشی در کتاب «رهبری اقتضایی»، علم مدیر...
ادامه مطلب