کسب و کار

با ببرها قدم بردار

با ببرها قدم بردار
  گویی بعضی از افراد در تجارت چوب جادویی دارند، نه فقط به این خاطر که به پول و ثروت زیادی دست می‌یابند ( هرچند که این تنها دلیل خوبی است) بلکه به این دلیل که در هر ک...
ادامه مطلب