بر ترس مذاکره غلبه کنید

بر ترس مذاکره غلبه کنید
کلیدِ انجام معامله بهتر ساده است، درخواست کنید. برای قیمت کمتر یا مفاد و شرایط بهتر درخواست کنید. برای اصلاحات و تغییرات در توافقنامه درخواست کنید. برای لحاظ کردن موارد،...
ادامه مطلب

روش ۴ بخشی در مدیریت

روش ۴ بخشی در مدیریت
قانونی می‌گوید اگر به افراد آموزش دقیقی برای انجام درست کار نداده‌‌اید،‌ انتظار عملکرد خوب نداشته باشید. پُل هِرسی با ارائه روش چهاربخشی در کتاب «رهبری اقتضایی»، علم مدیر...
ادامه مطلب