بر ترس مذاکره غلبه کنید

بر ترس مذاکره غلبه کنید
کلیدِ انجام معامله بهتر ساده است، درخواست کنید. برای قیمت کمتر یا مفاد و شرایط بهتر درخواست کنید. برای اصلاحات و تغییرات در توافقنامه درخواست کنید. برای لحاظ کردن موارد،...
ادامه مطلب